0342-400639 | info@cijferadvies.nl

Handreiking stagiaires: echte of fictieve dienstbetrekking

De Belastingdienst heeft een nieuwe handreiking Stagiaires gepubliceerd. Het is afhankelijk van de beloning of en hoe men de stagiair moet verwerken in de aangifte loonheffingen.

Ontvangt de stagiair alleen onderricht en eventueel een vergoeding van de werkelijke kosten, dan is geen sprake van een fictieve of echte dienstbetrekking. De stagiair ontvangt dan namelijk geen loon volgens de Wet op de loonbelasting.

Echte dienstbetrekking

Als een stagiair een reële beloning krijgt voor de stage-uren, bijvoorbeeld het minimum(jeugd)loon, is hij in echte dienstbetrekking. Dan gelden de normale regels voor de loonheffingen en is de stagiair verzekerd voor alle werknemersverzekeringen. De ondernemer berekent dan op de gebruikelijke manier premies werknemersverzekering. Ook de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (Zvw) moet hij betalen.

Fictieve dienstbetrekking

Als er geen echte dienstbetrekking is en de stagiair krijgt een stagevergoeding, kan sprake zijn van een fictieve dienstbetrekking. Dit is van toepassing als de stagiair geen marktconforme beloning ontvangt. Marktconform is bijvoorbeeld het minimumjeugd- of cao-loon. De ondernemer houdt loonbelasting/premie volksverzekeringen in en betaalt werkgeversheffing Zvw.

Premies werknemersverzekeringen
De stagiair is verzekerd voor de Wet Wajong en voor de Ziektewet (ZW), maar de ondernemer hoeft geen premies werknemersverzekeringen te berekenen.

Codes aangifte loonheffingen
Voor een stagiair in fictieve dienstbetrekking geldt het volgende:

 • Code aard arbeidsverhouding is 7.
 • Hij is alleen verzekerd voor de ZW en de Wet Wajong.
 • De verzekeringsindicatie voor de ZW moet op ‘Ja’ staan.
 • De verzekeringsindicaties voor de WW en de WAO/IVA/WGA moeten op ‘Nee’ staan.
 • Het loon dat hij geniet (de stagevergoeding) is loon voor de werknemersverzekeringen (SV-loon).
 • Er is géén sprake van premieloon (oftewel grondslagaanwas op het cumulatieve premieloon). Vul € 0 aan premieloon (grondslagaanwas) in.
 • Vul de sectorcode in.
 • De rubriek ‘Code invloed verzekeringsplicht’ hoeft niet ingevuld te worden.

Gelijktijdig stage en dienstbetrekking

Het kan zijn dat een werknemer gelijktijdig bij dezelfde werkgever in echte dienstbetrekking en fictieve dienstbetrekking (stage) is.

Echte dienstbetrekking
Als een stagiair voor de stage-uren een marktconforme beloning ontvangt, is sprake van een echte dienstbetrekking. Houd op de gebruikelijk manier de loonheffing in en hij betaalt ook premies werknemersverzekeringen en bijdrage Zvw.

Fictieve dienstbetrekking
Ontvangt de stagiair geen marktconforme beloning maar een stagevergoeding, pas dan de regels toe die gelden voor de fictieve dienstbetrekking. Gebruik voor de stagevergoeding een aparte inkomstenverhouding.

Na stage in dienst

Wanneer de arbeidsverhouding van een stagiair na zijn stage wijzigt van een fictieve dienstbetrekking naar een echte dienstbetrekking, verandert zijn verzekeringssituatie. Gebruik voor de echte dienstbetrekking een nieuwe inkomstenverhouding.

Premies werknemersverzekeringen

Wijzigt de dienstbetrekking van de stagiair in de loop van het kalenderjaar, dan heeft dit gevolgen voor de berekening van de premies werknemersverzekeringen. Houd voor de berekening van het premiemaximum rekening hmet loon dat de stagiair tijdens zijn stageperiode heeft genoten. Het is dan nodig alsnog alle premies werknemersverzekeringen te betalen over de stagevergoeding. Dit leidt dus tot een ‘inhaaleffect’.

Voor de berekening van de premies werknemersverzekeringen geldt het volgende:

 • Vanaf 1 januari tot en met 31 maart is de stagiair alleen verzekerd voor de Wet Wajong en de ZW. Nummer inkomstenverhouding is 1. De stagevergoeding behoort tot het cumulatief loon werknemersverzekeringen, maar leidt niet tot aanwas van de grondslag. Over de stagevergoeding hoeft men dus geen premie te betalen.
 • Vanaf 1 april komt de stagiair in vaste dienst. Hij is verzekerd voor alle werknemersverzekeringen. Nummer inkomstenverhouding is 2. In april is sprake van een inhaaleffect in verband met de stagevergoedingen in januari tot en met maart.

School ontvangt stagevergoeding

Als de stagiair de stagevergoeding niet zelf krijgt, hoeft de ondernemer geen loonheffingen in te houden en te betalen onder de volgende voorwaarden:

 • De ondernemer maakt de stagevergoeding rechtstreeks over aan de school of het stagefonds, met uitzondering van kostenvergoedingen.
 • De school of het stagefonds geeft de stagevergoeding niet door aan de stagiair, maar gebruikt dit voor algemene schoolse activiteiten.
 • De school of het stagefonds administreert de stagevergoedingen en de besteding daarvan.

De ondernemer legt binnen 2 maanden na afloop van elk jaar de volgende gegevens in zijn administratie vast: de naam, het adres en het burgerservicenummer van de stagiair, de naam en het adres van de school of het stagefonds en het bedrag van de beloning. Hierbij vermeldt hij de datum en het nummer van het besluit waarop de regeling is gebaseerd: 14 december 2010, nr. DGB2010/2202M.

Meer informatie: Forum Fiscaal Dienstverleners, 21 september 2020

Bron: Taxence

De CijferWijzer

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief met het laatste nieuws op het gebied van ondernemen, financiële zaken en administratie.