0342-400639 | info@cijferadvies.nl

Compensatieregeling kinderopvang gepubliceerd

Staatssecretaris Snel heeft het besluit dat de compensatie voor ouders waarvan de kinderopvangtoeslag is stopgezet of teruggevorderd gepubliceerd in de Staatscourant. Men gaat er van uit dat de ouder die een vooraankondiging ontvangt van de Belastingdienst/Toeslagen een aanvraag voor compensatie heeft ingediend.

De compensatie is voor ouders ten aanzien waarvan de Belastingdienst/Toeslagen correctiebesluiten over de berekeningsjaren 2012, 2013 en/of 2014 heeft genomen en (het voorschot van) de kinderopvangtoeslag is stopgezet of is teruggevorderd. Voor de toepassing van dit compensatiebesluit wordt ervan uitgegaan dat de ouder die een vooraankondiging ontvangt van de Belastingdienst/Toeslagen een aanvraag voor compensatie heeft ingediend. Een ouder die van mening is dat hij of zij ten onrechte niet tot de doelgroep wordt gerekend, kan een aanvraag tot compensatie indienen.

De compensatie bestaat uit vijf elementen. De hoogte van de compensatie is de optelsom van de bedragen uit de verschillende elementen. Het bedrag van de compensatie kan in bepaalde situaties worden verminderd.

  • De compensatie voor correctiebesluiten is het totaalbedrag waarmee de aanspraak van de ouder op kinderopvangtoeslag is stopgezet of neerwaarts gecorrigeerd.
  • De compensatie voor veronderstelde immateriële schade geldt per aanvrager en bedraagt € 500 per halfjaar sinds het eerste correctiebesluit tot het tijdstip waarom de aanspraak volledig is erkend of de dagtekening van de beschikking met betrekking tot compensatie. Deze compensatie kan niet meer bedragen dan het bedrag aan compensatie voor correctiebesluiten.
  • De compensatie voor veronderstelde materiële schade bedraagt 25% van het bedrag van de compensatie voor correctiebesluiten.
  • Als dwanginvordering aantoonbaar heeft geleid tot gedwongen verkoop van bezittingen van de ouder, kan de ouder een aanvraag tot aanvullende compensatie indienen.
  • De compensatie voor proceskosten betreft een vergoeding van de kosten van juridische bijstand conform de reguliere forfaitaire bedragen, voor zover deze kosten niet eerder werden vergoed.

Aanvullende compensatie is behalve bij (dwang)invordering ook mogelijk bij gevolgschade voor toeslagen, zoals het mislopen van zorg- en huurtoeslag of het kindgebonden budget. Voor de aanvullende schade moet de ouder een aanvraag indienen aangezien de Belastingdienst deze niet ambtshalve kan vaststellen.

De (aanvullende) compensatie zal in sommige gevallen worden verminderd om te voorkomen dat een ouder materieel meer kinderopvangtoeslag en compensatie ontvangt dan waarop hij recht heeft. In het besluit worden deze situaties omschreven.

Inkomstenbelasting

De (aanvullende) compensatie vormt geen inkomen uit werk en woning. Wel wordt de (aanvullende) compensatie tot het box 3-vermogen gerekend. Bij overschrijding van een vermogensgrens in het kalenderjaar na het kalenderjaar waarin de vooraankondiging met betrekking tot de compensatie is ontvangen, wordt een eenmalige aanvullende compensatie toegekend.

Ter compensatie voor de mogelijk hogere vermogensrendementsheffing en een eventueel daaruit voortvloeiende afbouw van inkomensafhankelijke toeslagen, wordt een extra forfaitaire compensatie toegekend. De ouder krijgt 1% over het bedrag van de (aanvullende) compensatie minus de verminderingen. Toekenning van dit bedrag maakt deel uit van de beschikking met betrekking tot compensatie.

Het besluit treedt in werking met ingang van 10 december 2019.

Besluit: Toeslagen. Compensatieregeling CAF 11 , 09-12-2019 (Stcrt. 2019, 66172)

Bron: Taxence

De CijferWijzer

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief met het laatste nieuws op het gebied van ondernemen, financiële zaken en administratie.