0342-400639 | info@cijferadvies.nl

Veel beleidsprioriteiten al in Belastingplan 2023

Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft zijn beleidsprioriteiten voor de komende kabinetsperiode en de verwachte planning van de fiscale wetsvoorstellen van het coalitieakkoord naar de Tweede Kamer gestuurd.

Veel van de prioriteiten worden in het Belastingplan over 2023 opgenomen. Als belangrijke randvoorwaarde voor de prioriteiten stelt de staatssecretaris dat de ICT-systemen van de Belastingdienst structureel gemoderniseerd moeten worden. In het coalitieakkoord zijn vijf belangrijke thema's voor de komende kabinetsperiode opgenomen: klimaat, ondernemen, inkomen en arbeid, vermogen en wonen en gezondheid. De staatssecretaris van Financiën heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij de plannen voor deze thema’s voor deze regeringsperiode schetst en de verwachte planning van de fiscale wetsvoorstellen aangeeft.

  • Klimaat: Het kabinet zet op dit terrein fiscale maatregelen in met als doel het reduceren van de CO2-emissies en het stimuleren van gedragsaanpassingen. Het gaat daarbij om een flink aantal maatregelen zoals het introduceren van een systeem van betalen naar gebruik auto. Veel maatregelen zoals het aanscherpen van de CO2-heffing industrie en een verhoging van de vliegbelasting zijn straks terug te vinden in het Belastingplan 2023.
  • Ondernemen: Het kabinet wil het groei- en innovatief vermogen van ondernemingen, van mkb-ondernemers tot aan grote internationale bedrijven, versterken en een stabiel en voorspelbaar ondernemingsklimaat bieden. Ook wil het kabinet doorgaan met het tegengaan van belastingontwijking door onder andere in Europees en internationaal verband afspraken te maken en ervoor te zorgen dat deze afspraken omgezet worden in nationale wetgeving.
  • Inkomen en arbeid: Het kabinet streeft naar een evenwichtig en gemiddeld positief koopkrachtbeeld voor iedereen. Er zal invulling worden gegeven aan de beoogde lastenverlichting van €3 miljard. De staatssecretaris vindt het voor een goed werkende arbeidsmarkt van belang om de situaties van werknemers en zelfstandigen ook op fiscaal vlak evenwichtiger te maken.
  • Vermogen: Het arrest van de Hoge Raad over het huidige box 3-stelsel en de daardoor benodigde introductie van een belasting over het werkelijke vermogensrendement eisen veel aandacht. In het coalitieakkoord zijn ook afspraken gemaakt over box 2. Daarnaast wordt onderzocht hoe de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten kunnen worden verbeterd en oneigenlijk gebruik tegengegaan kan worden. Verder is tijdens het debat over de regeringsverklaring toegezegd om nog voor de zomer van 2022 met een bredere reactie op de vermogensongelijkheid in Nederland te komen. De staatssecretaris bekijkt of deze perspectieven kunnen worden betrokken bij de bovengenoemde trajecten.
  • Wonen en gezondheid: Fiscale maatregelen kunnen een belangrijke rol spelen om mensen te helpen een geschikte woning te vinden, gezond gedrag te stimuleren en ongezond gedrag te ontmoedigen. Het coalitieakkoord bevat hiervoor een aantal fiscale maatregelen. Zo wordt de verhuurderheffing afgeschaft, de tabaksaccijns verhoogd en onderzoek gedaan naar een belasting op suiker.

Eerste stappen voor vereenvoudiging belastingstelsel

De staatssecretaris wil ook de eerste stappen zetten voor een vereenvoudiging van het belastingstelsel en daarnaast een zeer nodige stap zetten in de verbetering van de dienstverlening door de Belastingdienst. Ook gaan de Belastingdienst en de Belastingdienst/Toeslagen hun invorderingsstrategie bestuderen, vooral ten aanzien van belastingplichtigen die langdurig te maken hebben met hoge schulden. Tegelijkertijd wordt het stroomlijnen van de invorderingsregelgeving voor belastingen en toeslagen (Wet Stroomlijnen) – die is opgenomen in de Fiscale Vereenvoudigingswet 2017, maar niet in werking is getreden – opgeschort en heroverwogen. Daarbij wordt gekeken naar de introductie van een hardheidsclausule (Vraag & Antwoord) in de Invorderingswet.  

Bron: BV Rendement

De CijferWijzer

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief met het laatste nieuws op het gebied van ondernemen, financiële zaken en administratie.