Beleidsregel compensatie inloggen belastingaangifte gepubliceerd

Beleidsregel compensatie inloggen belastingaangifte gepubliceerd

Recente berichten

Er is een compensatieregeling gepubliceerd voor belasting- of inhoudingsplichtige organisaties die belastingaangifte moeten doen via het ondernemersportaal van de Belastingdienst (Mijn Belastingdienst Zakelijk).

Het aanbieden van een kosteloos inlogmiddel voor de Belastingdienst is op korte termijn niet mogelijk. Als alternatief heeft het kabinet daarom aangegeven om organisaties, die voorheen belastingaangifte konden doen via het ondernemersportaal door gratis in te loggen, voorlopig te compenseren voor de noodzakelijke kosten die zij moeten maken om aan hun aangifteverplichting te kunnen voldoen. De beleidsregel uit 2020 wordt vervangen door deze beleidsregel met dien verstande dat deze van toepassing blijft op aanvragen die op 30 september 2022 in behandeling zijn.

Een machtiging aan een intermediair wordt niet gecompenseerd

De compensatieregeling valt uiteen in twee delen: compensatie voor de aanschaf van het Belastingdienst EH3-inlogmiddel (hoofdstuk 2) en compensatie voor noodzakelijke andere kosten, zoals de kosten voor de noodzakelijke aanschaf van het eHerkenning PROBAS-inlogmiddel of het gebruik van een commercieel softwarepakket of de kosten van een intermediair (hoofdstuk 3).

De regeling compenseert één eHerkenningsmiddel (Belastingdienst EH3) per organisatie per jaar, aan te schaffen bij een erkende leverancier. Een machtiging aan een intermediair wordt niet gecompenseerd. De vergoeding wordt betaald aan de organisatie zelf. Een bestaand generiek eHerkenningsmiddel, dat kan worden gebruikt om bij diverse overheidsorganisaties in te loggen, kan desgewenst door de leverancier worden omgezet (afgewaardeerd) naar het speciale Belastingdienst EH3-inlogmiddel dat alleen kan worden gebruikt om in te loggen bij de Belastingdienst.

Aangifteplichtige organisaties die in het geheel niet kunnen beschikken over eHerkenning, kunnen een tegemoetkoming aanvragen voor het inschakelen van een intermediair of voor het aanschaffen van een commercieel softwarepakket. De gefactureerde kosten worden gecompenseerd tot een maximum van in totaal € 450 per kalenderjaar of boekjaar. De beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 oktober 2022 en vervalt met ingang van 1 januari 2025.

Bron: Beleidsregel compensatie inloggen belastingaangifte, 18 september 2022, Ministerie van Financien, Stcrt. 2022, 24115

Bron: Taxence

De CijferWijzer

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief met het laatste nieuws op
het gebied van ondernemen, financiële zaken en administratie.