Categories
news Uncategorized

Belastingvoordeel op milieu-investeringen worden beperkt

Sinds 1 januari is de lijst van milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen aangepast. Zo vallen elektrische taxi’s, met waterstof aangedreven werktuigen en emissiearme stalvloeren buiten de regeling. Gebruik je biomassa als grondstof? Dan is ook daar het fiscale voordeel verdwenen.  

Milieulijst 2024 korten dan 2023

Het is goed om ieder jaar te checken welke innovatieve bedrijfsmiddelen nog steeds in aanmerking komen voor de MIA (Milieu-investeringsaftrek) en de Vamil (Willekeurige milieu-investeringen). Voordat je investeert wil je namelijk weten hoeveel je kunt afschrijven. De Milieulijst 2024 is flink ingekort vergeleken met vorig jaar. Er zijn 108 bedrijfsmiddelen verwijderd en daar komen er slechts zes voor terug. Daarnaast zijn de voorwaarden voor fiscale subsidies van 112 apparaten, bouwmaterialen, vervoersmiddelen en productiemethoden gewijzigd.

Europese regels gewijzigd

Europese regels voor staatsteun en de evaluatie van belastingsubsidies zijn veranderd met als gevolg deze forse vermindering in de lijst. Zo mag er bijvoorbeeld geen overheidssteun gegeven worden als je biomassa inzet in plaats van primaire grondstoffen. Tenzij het een afval of bijproduct betreft.  

De nieuwe Europese regels en normen zorgen er ook voor dat alleen ‘groene’ waterstof in aanmerking komt voor steun. Dus wordt de waterstof met fossiele brandstof opgewekt, dan krijgt het geen steun meer. Dit is alleen moeilijk te controleren en daarom is waterstof van de Milieulijst verwijderd.

Opschoning was nodig

Dat de lijst opgeschoond moest worden kwam voort uit de evaluatie van de MIA/Vamil. Milieu-investeringen in bedrijfsmiddelen die steeds toegankelijker zijn geworden en waarvan de aanschafprijzen zakken moeten sneller verwijderd worden. Zo wordt het aantal ondernemers dat zonder fiscale stimulans investeert beperkt.    

Zo worden Emissiearme vloeren in melkveestallen geschrapt omdat ze in verhouding met traditionele roostervloeren te weinig uitstootreductie opleveren. Voor varkens- en pluimveehouderijen blijven de belastingvoordelen dan weer beschikbaar.

Nieuwe toevoegingen Milieulijst

De gehele Milieulijst vind je hier. Nieuwe milieu-investeringen in bedrijfsmiddelen bestaan uit:

 • Mechanische bestrijdingsapparatuur die helpen bij plagen in de land- en tuinbouwgewassen.
 • Apparatuur voor het verminderen van ammoniak- en methaanemissies tijdens het uitrijden van mest
 • Een nieuw tapsysteem voor water en frisdranken. Dit helpt om het gebruik van wegwerpverpakkingen zoals flessen en pakken te verminderen.
 • Elektrisch aangedreven bakfiets (A 3119): alleen voor zakelijk gebruik en niet als u de bakfiets ook voor privédoeleinden gebruikt.
 • Oplaadpunt voor elektrisch aangedreven zware voertuigen en mobiele werktuigen:
  alleen met een uitgangsvermogen van ten minste 22 kW.

Categories
news Uncategorized

Prinsjesdag 2023: Belangrijke Wetsvoorstellen rondom EIA MIA en VAMIL

Investeringen in milieuvriendelijke en energiebesparende bedrijfsmiddelen zijn tegenwoordig een topprioriteit. Om dit te bevorderen, spelen de MIA- en Vamilregelingen (V&A) een cruciale rol in het aanmoedigen van milieu-investeringen door ondernemers.

Hier volgen de drie belangrijkste wetsvoorstellen van het Kabinet met betrekking tot de EIA, MIA en VAMIL die relevant kunnen zijn voor jou als ondernemer:

 1. Uitstel van Vervaldatum voor EIA, MIA en Vamil tot 1 januari 2029
 2. Verhoogde budget voor de MIA blijft sowieso nog twee jaar
 3. EIA-aftrekpercentage daalt naar 40% in 2024

1. Uitstel van Vervaldatum voor EIA, MIA en Vamil tot 1 januari 2029

Deze regelingen waren oorspronkelijk gepland om op 1 januari 2024 te eindigen, maar het Belastingplan 2024 verlengt de termijn tot 1 januari 2029. Dit biedt ondernemers meer tijd om gebruik te maken van de voordelen die deze regelingen bieden.

MIA- en VAMIL-percentages blijven constant in 2024

Voor 2024 blijven de percentages van de MIA ongewijzigd op 27%, 36%, en 45%. Deze regelingen bevorderen investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, maar vergeet niet dat de MIA niet gecombineerd kan worden met de energie-investeringsaftrek (EIA).

Om aanspraak te maken op de MIA-regeling, dien je te investeren in bedrijfsmiddelen die vermeld staan in de Milieulijst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Raadpleeg deze lijst en verkrijg extra informatie over de regelingen op www.rvo.nl/miavamil.

2. Verhoogde budget voor de MIA blijft sowieso nog twee jaar

Het verhoogde budget voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) blijft minstens nog twee jaar van kracht, zoals bevestigd door Staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat. Het demissionaire kabinet gaat een onderzoek uitvoeren om te bepalen of de MIA moet blijven bestaan als fiscale regeling of dat deze omgezet moet worden naar een directe subsidie.

De MIA- en Vamilregelingen zijn ontworpen om investeringen in milieuvriendelijke initiatieven van ondernemers aan te moedigen. De percentages voor de MIA zijn daarom in 2022 aanzienlijk verhoogd en bedragen momenteel 27% (was 13,5%), 36% (was 27%) en 45% (was 36%). Met de Vamil-regeling kunnen investeringen op elk willekeurig moment worden afgeschreven, met een beperking van 75%. Om van deze regelingen gebruik te kunnen maken, dienen bepaalde voorwaarden te worden nageleefd.

MIA en Vamil zijn doeltreffend

Uit de vijfjaarlijkse evaluatie blijkt dat de MIA en Vamil regelingen effectief zijn gebleken. In de periode van 2017 tot 2021 zijn er bijna €11 miljard geïnvesteerd in milieuvriendelijke projecten. Het evaluatierapport bevat het voorstel om het verhoogde budget voor de MIA (gericht op het verduurzamen van het mkb) structureel voort te zetten, met een begroting van €48 miljoen in 2024 en €50 miljoen vanaf 2025. Het kabinet heeft besloten om dit voorstel voor de komende twee jaar te accepteren.

Milieulijst actualiseren

De onderzoekers stellen voor om de doeltreffendheid van belastingvoordelen in vergelijking met directe subsidies, vooral voor de MIA, nader te onderzoeken. Ze bevelen ook aan om de Milieulijst strenger te actualiseren en de uitgifte van goedkeuringen onder te brengen bij RVO. Het kabinet zal werken aan het verbeteren van de Milieulijst en vervolgonderzoek uitvoeren op basis van deze suggesties.

3. EIA-aftrekpercentage daalt naar 40% in 2024

De EIA is bedoeld voor ondernemers die willen investeren in energiezuinige verbeteringen voor hun bedrijf. Het kabinet heeft eerder dit jaar aangekondigd dat zowel het bedrag dat je kunt aftrekken als het maximale investeringsbedrag per bedrijf vanaf 2024 omlaag zouden gaan. In het Belastingplan staat nu dat het percentage wordt verlaagd naar 40%. Hierdoor worden de overschrijdingen van het beschikbare budget in voorgaande jaren verkleind, met €45 miljoen in 2024, €50 miljoen in 2025 en €55 miljoen in 2026.

Voorwaarden om van de EIA te profiteren

Om aanspraak te maken op de EIA zijn er enkele voorwaarden waaraan voldaan moet worden:

 • Het investeringsbedrag moet minimaal €2.500 per bedrijfsmiddel bedragen.
 • Het bedrijfsmiddel mag niet eerder zijn gebruikt.
 • Het bedrijfsmiddel moet vermeld staan op de Energielijst.

EIA blijft zeker tot 1 januari 2029

Uit eerdere onderzoeken blijkt dat de Energie-investeringsaftrek (EIA) goed werkt om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, hoewel niet iedereen er evenveel baat bij heeft. De onderzoekers stellen voor om de EIA toegankelijker te maken voor kleinere bedrijven. Het kabinet is het hiermee eens en wil de EIA in ieder geval tot 1 januari 2029 voortzetten. Tegen die tijd zal worden besloten of de regeling wordt behouden of vervangen door directe subsidies. In 2024 zal het kabinet de Tweede Kamer informeren over deze beslissing.