Categorieën
news Uncategorized

Welke wetten veranderen voor ondernemers op 1 juli 2024?

Er gaan een aantal wetten veranderen vanaf juli 2024. Als ondernemer wil je op de hoogte blijven van deze veranderingen. Zo voorkom je verrassingen rondom het minimumloon of rondom elektrische bedrijfswagens. Hoe beter je voorbereid bent op deze plannen hoe weerbaarder je bedrijf zal zijn. Slim vooruit plannen zorgt ervoor dat je onderneming flexibel in kan spelen op veranderingen. In dit artikel komen een aantal van de relevante veranderingen voor ondernemers aan bod.

Minimumloonstijging en gevolgen voor ondernemers

Vanaf januari heb je als ondernemer te maken met een stijging van het minimumloon met 3,75%. Dat komt neer op een bruto minimumuurloon van € 13,27 voor werknemers van 21 jaar en ouder. Wat deze wijziging bijzonder maakt is dat het uurloon ingevoerd wordt. Vanaf nu wordt het loon bepaald door het werkelijke aantal gewerkte uren. Dit moet zorgen voor een einde aan de ongelijkheid tussen werknemers die verschillende aantallen uren werken.

Voor wie geldt het minimumuurloon?

Deze verandering raakt iedereen in je onderneming die minimumloon verdient, vanaf 15 jaar oud. Specifiek voor werknemers van 21 jaar en ouder geldt nu een vastgesteld uurloon. De lengte van hun werkweek maakt niet meer uit. Dit heeft ook gevolgen voor de jeugd. Vaste minimumjeugdlonen zijn ook vastgesteld per uur.

Nieuwe rijbewijseisen voor elektrische bedrijfswagens

Vanaf 1 juli 2024 is een B-rijbewijs niet meer voldoende voor het besturen van elektrische bedrijfswagens die tussen de 3.500 en 4.250 kilogram wegen. Bestuurders moeten dan in het bezit zijn van een vrachtwagenrijbewijs. Dit besluit is genomen met het oog op verkeersveiligheid en de zwaardere accu’s die deze voertuigen bevatten. De regel bestond al voor niet-elektrische bestelwagens.

Aanpassing in kinderopvangregulering

Vanaf 1 juli 2024 worden de kwalificatie-eisen voor beroepskrachten in de kinderopvang flexibeler. Je mag beroepskrachten met andere kwalificaties inzetten in de buitenschoolse opvang (BSO). Dit moet bijdragen aan het verminderen van personeelstekorten en werkdruk. Ook wordt het makkelijker om kinderen kindercentrum-overstijgend op te vangen tijdens schoolvrije perioden. De berekening van de beroepskracht-kindratio gebeurt voortaan op kindercentrum-niveau in plaats van op groepsniveau. Dit geeft wat meer flexibiliteit in de groepsindeling.

Drie wijzigingen voor de buitenschoolse opvang (BSO):

  • Je kunt straks meer medewerkers inzetten. Je rekent voortaan met het totale aantal kinderen per locatie i.p.v. per groep. Kinderen mogen in kleinere groepen verdeeld worden, wat beter is voor hun ontwikkeling.
  • Heb je meerdere locaties? Schoolvrije dagen kun je samenvoegen. Dit hoeft niet meer in de overeenkomst met ouders vastgelegd te worden. Kinderen opvangen wordt hierdoor makkelijker en de administratie wordt minder.
  • Je wilt alle beschikbare mensen zo goed mogelijk benutten. Daarom mag je medewerkers met een andere achtergrond in gaan zetten. Bijvoorbeeld mensen met ervaring in muziek, sport of theater.
  • Je mag mensen met andere kennis of ervaring inzetten. Dit zijn medewerkers met een andere achtergrond of beroep die je door hun kwaliteit of talent kunt inzetten. Denk aan muziek, sport of theater.

Verplichting van vaste doppen aan plastic drankflessen

Vanaf 3 juli is het verplicht voor fabrikanten binnen de EU. Alle plastic drankflessen en verpakkingen bestemd voor eenmalig verbruik krijgen een vastzittende dop. Misschien niet altijd fijn, maar zeker wel noodzakelijk. Deze maatregel is onderdeel van de nieuwe Europese SUP-wetgeving. Het is de bedoeling dat hierdoor het zwerfafval drastisch verminderd. Recycling wordt ook gemakkelijker als de doppen geen eigen leven gaan leiden.

Categorieën
news Uncategorized

Duidelijkere regels over beoordeling arbeidsrelaties

Als het aan het kabinet ligt komen er duidelijke regels over de beoordeling van arbeidsrelaties. Deze regels moeten ertoe leiden dat het grijze gebied tussen werknemers en zelfstandigen wordt verkleind. Verder wil het kabinet het handhavingsmoratorium per 1 januari 2025 volledig opheffen.

Om de balans te herstellen op het gebied van werken met zzp’ers en als zelfstandige, heeft het kabinet een aantal maatregelen aangekondigd die zijn opgenomen in de Voortgangsbrief over Werken met en als zelfstandige(n). Het kabinet kiest er voor om langs drie lijnen maatregelen te nemen:

  1. Gelijker speelveld: het creëren van een gelijker speelveld voor contractvormen van werknemers en zelfstandigen.
  2. Verduidelijking regels beoordeling arbeidsrelatie en rechtsvermoeden: wanneer wordt als werknemer gewerkt en wanneer als zelfstandige?
  3. Verbetering van handhaving op schijnzelfstandigheid: het versterken en verbeteren van de handhaving en afschaffen van het handhavingsmoratorium per 1 januari 2025.

Voor de eerste lijn is in het Belastingplan voor 2023 al de versnelde afbouw van de zelfstandigenaftrek en het stoppen van de opbouw van de fiscale oudedagsreserve per 2023 opgenomen. Verder zit er ook al schot in het plan ten aanzien van de invoering van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers.

Wanneer werkend als zelfstandige of als werknemer?

Met de tweede lijn wil het kabinet de regelgeving verduidelijken. Ze wil de regels die zijn ontstaan vanuit de jurisprudentie structureren door de drie hoofdelementen (materieel gezag, inbedding werk, zelfstandig ondernemerschap) uit de jurisprudentie in regelgeving vast te leggen:

  1. Worden er instructies gegeven en wordt er toezicht gehouden op het werk?
  2. Is het werk organisatorisch in te passen in de organisatie van de werkgevende?
  3. Is er sprake van zelfstandig ondernemerschap binnen een arbeidsrelatie? Dit is dan een duidelijk signaal dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst.

De drie hoofdelementen worden de komende tijd nog verder ingevuld en uitgewerkt. Het is de bedoeling dat voor de zomer het conceptwetsvoorstel ter internetconsultatie wordt aangeboden. Begin 2024 zal dan een wetsvoorstel volgen.

Versterken en verbeteren handhaving

Het kabinet wil het handhavingsmoratorium per 1 januari 2025 volledig opheffen. Hiertoe gaat de Belastingdienst actief samenwerken en hulp bieden aan partijen die willen en kunnen voldoen aan de fiscale en sociale verplichtingen. Ook gaat de fiscus meer aandacht besteden aan dossiers waar onzekerheid bestaat over de juiste typering van de arbeidsrelatie.

Bron: BV Rendement